Διαφάνεια - Νομικά Έγγραφα

Browse or search our documents to show the transparency of TDH Greece.
2023
Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει τα επίσημα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της Tdh Hellas που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2023.
2023
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τις τροποποιήσεις που έγιναν στο αρχικό καταστατικό της Tdh Hellas το 2023, με αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών στη διακυβέρνηση, τις πολιτικές και τη δομή της οργάνωσης.
2024
Το έγγραφο αυτό παρουσιάζει τη δομή της οργάνωσης της Tdh Hellas για το έτος 2024.
2024
Το έγγραφο αυτό πιστοποιεί ότι η Tdh Hellas έχει εκπληρώσει όλες τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις για το έτος 2024.
2021
Το έγγραφο αυτό πιστοποιεί την καταχώριση της Tdh Hellas στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), συμπεριλαμβανομένων των σχετικών λεπτομερειών και επίσημων εγγραφών.
2021
Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει τα επίσημα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της Tdh Hellas που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2021.
2021
Το έγγραφο αυτό παρέχει τη βεβαίωση της ίδρυσης και της καταχώρισης της Tdh Hellas στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
2020
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τις τροποποιήσεις που έγιναν στο αρχικό καταστατικό της Tdh Hellas το 2020, με αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών στη διακυβέρνηση, τις πολιτικές και τη δομή της οργάνωσης.
2019
Το έγγραφο αυτό περιγράφει τις τροποποιήσεις που έγιναν στο αρχικό καταστατικό της Tdh Hellas το 2019, με αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών στη διακυβέρνηση, τις πολιτικές και τη δομή της οργάνωσης.
2018
Καταστατικό Ίδρυσης-2018: Το έγγραφο αυτό περιγράφει τις θεμελιώδεις αρχές, τους στόχους και τη δομή διακυβέρνησης της Tdh Hellas όπως καθορίστηκαν το 2018.