Διαφάνεια - Οικονομικές Αναφορές

Browse or search our documents to show the transparency of TDH Greece.
2019
Το έγγραφο αυτό παρέχει μια συνολική επισκόπηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Tdh Hellas στο τέλος του 2019, με λεπτομέρειες για τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια.
2022
Το έγγραφο αυτό παρέχει μια συνολική επισκόπηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Tdh Hellas στο τέλος του 2022, με λεπτομέρειες για τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια.
2022
Το έγγραφο αυτό παρέχει την έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για την Tdh Hellas για το έτος 2022, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των οικονομικών καταστάσεων της οργάνωσης.
2023
Το έγγραφο αυτό παρέχει μια συνολική επισκόπηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Tdh Hellas στο τέλος του 2023, με λεπτομέρειες για τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια.
2023
Το έγγραφο αυτό παρέχει την έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για την Tdh Hellas για το έτος 2023, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των οικονομικών καταστάσεων της οργάνωσης.
2024
Το έγγραφο αυτό πιστοποιεί ότι η Tdh Hellas είναι σε καλή κατάσταση χωρίς εκκρεμή χρέη προς το δημόσιο για το έτος 2024.
2021
Το έγγραφο αυτό παρέχει την έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για την Tdh Hellas για το έτος 2021, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των οικονομικών καταστάσεων της οργάνωσης.
2020
Το παρόν έγγραφο παρέχει την έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για την Tdh Hellas για το έτος 2020, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των οικονομικών καταστάσεων του οργανισμού.
2019
Tο έγγραφο αυτό παρέχει την έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για την Tdh Hellas για το έτος 2019, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των οικονομικών καταστάσεων της οργάνωσης.
2018
Το έγγραφο αυτό παρέχει μια συνολική επισκόπηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Tdh Hellas στο τέλος του 2018, με λεπτομέρειες για τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια.