Μελέτη σχετικά με τη φιλικότητα του συστήματος δικαιοσύνης προς τα παιδιά, στην Ελλάδα

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την Coram International με την υποστήριξη της Terre des Hommes Ελλάδος, με την καθοδήγηση του Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η μελέτη παρουσιάζει τη φιλικότητα του συστήματος δικαιοσύνης προς τα παιδιά στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων συμπεριλαμβανομένων των παιδιών θυμάτων καθώς και σαράντα εννέα (49) ποιοτικών συνεντεύξεων με φορείς του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων, όπως εισαγγελείς, δικαστές, δικηγόρους υπεράσπισης, αστυνομικούς, επιμελητές ανηλίκων, επαγγελματίες των Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας Ανηλίκων «Σπίτια του Παιδιού», επαγγελματίες μη κυβερνητικών οργανώσεων, δημοσίους υπαλλήλους, γονείς και παιδιά. Στη βάση του ανωτέρω υλικού, αναλύονται τα δυνατά σημεία καθώς και κενά του συστήματος δικαιοσύνης ανηλίκων στην Ελλάδα σε σύγκριση με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και παρέχονται συστάσεις με στόχο τη βελτίωση των εθνικών πολιτικών και του νομοθετικού πλαισίου για τη δικαιοσύνη ανηλίκων.  Η έρευνα είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Date published